Adatkezelési tájékoztató

Kezdőlap / Adatkezelési tájékoztató

3Anhem Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
2022.08.06.

1. ADATKEZELŐ ADATAI:

1.1. Adatkezelő megnevezése:
3Anhem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített megnevezése:
3Anhem Kft.

Kapcsolattartó: Du Hong Ngoc
telefonszáma: +36307153974

1.2. Adatkezelő székhelye:
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 25. fszt. 1.

Adatkezelő fióktelepe:
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 25. fszt. 1.

1.3. Adatkezelő cégjegyzékszáma:
01-09-394540

1.4. Adatkezelő adószáma:
27554382-2-43

1.5. Adatkezelő e-mail címe:
3anhem@gmail.com

1.6. Adatkezelő honlapjának címe:
bonboncha.hu

 

2.1. Alkalmazott jogszabályok:
Társaságunk, mint adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az alábbi jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el:

2.1.1.
Az Európai Parlament és a Tanács 2016.április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet)

2.1.2.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.)

2.1.3.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

2.1.4.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény

2.1.5.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet

2.1.6.
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

2.1.7.
A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény.

Amennyiben valamely jogszabály-, egyéb szabályzó hatályát vesztené, úgy az azonos tárgyi hatállyal helyébe lépett szabályt tekintjük irányadónak.

2.2.
Alkalmazott alapfogalmak:
A GDRP és az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően:

2.2.1.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmai szerv, ügynökség vagy bármely szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

2.2.2.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés,

2.2.3.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

2.2.4.
A személyes adatok határon átnyúló adatkezelése:
a.) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységével összefüggésben kerül sor vagy

b.) a személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelnetős mértékben érint érintetteket,

2.2.5.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlené tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

2.2.6.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából,

2.2.7.
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából,

2.2.8. Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

2.2.9. Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik,

2.2.10. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerve, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,

2.2.11. Adatvédelmi incidens A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi,

2.2.12. Álnevesítés: A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni,

2.2.13. Anonimizálás: Olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását,

2.2.14.
Biometrikus adat: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat,

2.2.15. Cookie (süti): A felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (áltában sima szöveg) fájl, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával,

2.2.16. Címzett: az a természetes személy, vagy jogi személy, közhatalmai szerv vagy ügynökség, vagy bármely egyéb szer, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e,

2.2.17. Direkt marketing (közvetlenül üzletszerzési tevékenység)
azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek a célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében,

2.2.18. Érintett/vásárló/fogyasztó:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy,

2.2.19. Harmadik fél: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmai szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfelfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kapnak,

2.2.20.Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam,

2.2.21.Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez,

2.2.22. Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele,

2.2.23. IPC cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-kontroll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé, tudvalevő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható,

2.2.24. Különleges adat:
a.) faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b.) egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat,

2.2.25. A nyilvántartási rendszer: A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető,

2.2.26. Profilalkotás: A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják,

2.2.27.Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés,

2.2.28.Természetes személyazonosító adatok: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje

2.2.29. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatinak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,

2.2.30.Tilalmi lista: Azon érintettek név-és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerű szerv erre irányuló előzetes megkeresése – ellenére nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését,

2.2.31. Üzletszerzési lista: A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt valamint a családi állapotát tartalmazó lista,

2.2.32. Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

2.3. Adatkezelési alapelveink:

Az adatkezelési folyamataink átláthatósága érdekében készítettük el jelen adatkezelési tájékoztatót, amit folyamatosan frissítünk, hogy mindig naprakész és pontos információkat nyújthassunk vásárlóink részére arról, mi és miért történik a részünkre továbbított személyes adatokkal.

Ebből a tájékoztatóból megismerheti, hogy pontosan ki kezeli az Ön adatait, miért kezeli azokat és azt is, hogy milyen jog alapján kezelhetjük ezeket a személyes adatokat. Információkat nyújtunk arról, hogy kik férhetnek hozzá az Ön adataihoz és miért. Megismerheti milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti.

Webáruházunk használata során vásárlóink személyes adatokat juttatnak el hozzánk. Ezek a személyes adatok szükségesek szolgáltatásaink nyújtásához, így a legtöbb esetben az Önnel kötött leendő szerződés, majd későbbiekben (a rendelés munkatársunk általi visszaigazolása után) a létrejött szerződés teszi jogszerűvé az általunk végzett adatkezelést.

Marketing tevékenységeink miatt végzett adatkezeléseinkhez minden esetben előzetes hozzájárulást kérünk Öntől, melyet bármikor visszavonhat. Az Ön hozzájárulása nélkül soha nem küldünk reklámtartalmú üzenetet e-mailen, SMS-ben, postán vagy egyéb felületen.

Jogos érdekeink érvényesítéséhez is végzünk adatkezelést, például biztonsági okokból minden webáruház látogató IP címe rögzítésre kerül, melyet 3 napig tárolunk. Szintén jogos érdekünk miatt a vásárlást követően webáruházunk és termékkínálatunk fejlesztése érdekében kikérhetjük a vásárlók véleményét webáruházunkról és a vásárolt termékekről telefonon és e-mailen.

Ha jogos érdekeink érvényesítése miatt végzünk adatkezelést, akkor az adatkezelést megelőzően minden esetben érdekmérlegelési tesztet végzünk.

A szolgáltatásaink sikeres teljesítése érdekében bizonyos esetekben harmadik félnek is továbbítjuk az adatokat, például futárszolgálat részére (ha nem közölnénk a futárszolgálattal a vásárlók címét, akkor nem lenne lehetséges a megfelelő címre szállítani a csomagokat). Hasonlóan elkerülhetetlen az adatok használata jogi kötelezettségeink teljesítéséhez (például jogszabály írja elő, hogy számlát kell kiállítanunk vásárlóinknak és ezekhez a számlákhoz a könyvelőnk is hozzáférhet).

A további adatfeldolgozók igénybevétele és így az adatok továbbítása, hozzáférhetősége más okokból is megtörténhet, például a webáruház technikai üzemeltetéséhez igénybe vett szolgáltató adatfeldolgozóként tárolja az Ön adatait a mi utasításunkra.

A webáruház üzemeltetőjeként kötelezettséget vállalunk arra, hogy az általunk végzett adatkezelés minden esetben a jelen tájékoztató dokumentumban leírtak szerint és a hatályos jogszabályoknak megfelelve történik.

Az adatkezelési műveleteink és a tájékoztató anyagaink összeállítása során legfőképp a következő jogszabályokat vesszük alapul:

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (röviden: Infotv.)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, röviden: GDPR)
Ha bármilyen kérdés merülne fel Önben webáruházunk adatkezelésével kapcsolatban, akkor örömmel válaszolunk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail: 3anhemkft@gmail.com
Telefon: 06307153974
Postacím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 25. fszt. 1.
Az adatkezelési tájékoztató nyelve magyar.
Az adatkezelési tájékoztató 11 számozott fejezetből áll:
Bevezető
Ki az adatkezelő?
Adatvédelmi tisztviselő
A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
Biztonsági intézkedések
Adatok továbbítása és adatfeldolgozók
Harmadik országba történő adattovábbítás
Az érintettek (vásárlók) jogai
Panasz benyújtásának módja
Süti (cookie) információk
Melléklet: fogalmak
Az adatkezelési tájékoztató utolsó módosítása: 2022. 08. 06.

3. Ki az adatkezelő?
A webáruház használata során Ön személyes adatokat közöl velünk. Mi jogi megfogalmazásban adatkezelőként végezzük az Ön személyes adatainak a kezelését, mivel mi határozzuk meg az adatkezelés céljait és eszközeit.

Vállalkozás név: 3anhem Kft..
Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 25. fszt. 1.
Adószám: 12775970-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-394540
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék
Webáruház domain: bonboncha.hu
E-mail: 3anhemkft@gmail.com
Telefon: 06307153974

Tárhelyszolgáltató:
Websupport Magyarország Kft. (cg.: 01-09-381419, adószám: 25138205-2-41; székhely1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; e-mail: info@tarhelypark.hu)

4. Adatvédelmi tisztviselő
Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján mérlegelte az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének lehetőségét.
Arra a megállapításra jutottunk, hogy a mi esetünkben nem indokolt adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, adatkezelésünk jogszerűségét, átláthatóságát és biztonságát nélküle is képesek vagyunk garantálni.

5. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
Személyes adatokat kizárólag jogszerűen, tisztességesen, a vásárlóink számára átlátható módon kezelünk.
Csak egyértelmű céllal gyűjtünk adatokat, amiről tájékoztatjuk is az érintetteket.
Soha nem gyűjtünk több adatot, mint amire szükség van a cél eléréshez.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a helytelen adatokat a lehető legrövidebb idő alatt helyesbítjük vagy töröljük.
Az adatokat csak korlátozott ideig tároljuk, ha már nincs szükség a tárolásukra, akkor töröljük vagy anonimizáljuk azokat.

Webáruházunk csak 16. életévét betöltött személyektől gyűjt adatokat. Kérjük, ha Ön 16 év alatti személy, akkor ne használja webáruházunkat, vagy kizárólag akkor használja, ha szülői felügyeletet gyakorló személy a hozzájárulását adta.

6. Biztonsági intézkedések
Adatkezelési tevékenységeink végzése közben mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatai biztonságát megőrizzük.
Kiemelt célunk,
• hogy adataihoz csak olyan munkatársaink és partnereink férjenek hozzá, akik tervezetten kaptak erre jogosultságot,
• hogy megakadályozzuk személyes adatai jogosulatlan elérését, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy jogosulatlan törlését,
• hogy adatait pontosan őrizzük meg, kerülve az adatvesztést, probléma esetén pedig képesek legyünk az adatokat visszaállítani,
• hogy egy esetlegesen előforduló adatvédelmi incidens esetén a hatóságok és az érintettek is mielőbb értesítést kapjanak.
• Webáruházunk a tudomány és a technológia állásának figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az adatbiztonság garantálása érdekében, többek között:

Webáruházunk biztonságos, HTTPS protokollon keresztül, titkosítva fogadja az adatokat, így nem lehetséges, hogy a célszerver közti bármelyik hálózati eszközön keresztül illetéktelenek hozzáférjenek a személyes adatokhoz.
A vásárlói fiókoknál a jelszavakat nem tároljuk, csak a jelszavak hashelt változatát, így nem történhet visszaélés.
Munkatársaink legfrissebb biztonsági frissítéssel rendelkező operációs rendszereket és szoftvereket használnak feladataik végzése során.
E-mail kiszolgálónk Transport Layer Security (TLS) segítségével titkosítja a kommunikációt.
A biztonsági mentéseinket titkosítjuk.
A már nem szükséges személyes adatokat töröljük vagy statisztikai célokra történő felhasználás miatt anonimizáljuk.
Tárhelyszolgáltatónk szerverei biztonságos adatközpontban üzemelnek.
Biztonsági intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, a szükséges teendőket belső Biztonsági szabályzatunkban rögzítjük és munkatársaink mindig az aktuális szabályzattal összhangban végzik feladataikat.
Webáruházunk a személyes adatokat a székhelyén található informatikai eszközein, valamint a tárhelyszolgáltató biztonságos adatközpontban elhelyezett szerverein tárolja.

7. Adatok továbbítása és adatfeldolgozók
A rendelések teljesítéséhez, a webáruház technikai üzemeltetéséhez és egyéb célokhoz külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Az alábbi táblázatban láthatja, hogy kinek továbbítjuk az adatokat, kivel végzünk esetleg közös adatkezelést, illetve milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe.
Adatfeldolgozást végez:
• Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2.) adatfeldolgozási tevékenysége: futárszolgálati, csomagpostai tevékenység, DM anyagok kézbesítése és visszatérítések kezelése, feldolgozott adatok köre: csak vásárlás esetén név, cím, telefonszám, katalógusküldés esetén: név, cím, vevőkód.
• Wolt futárszolgálat. (cím: Finland 00100 Helsinki Suomi, Arkadiankatu 6) adatfeldolgozási tevékenysége: futárszolgálati, csomagpostai tevékenység, DM anyagok kézbesítése és visszatérítések kezelése, feldolgozott adatok köre: csak vásárlás esetén név, cím, telefonszám, katalógusküldés esetén: név, cím, vevőkód.
• Google (cím: 1600 Amphitheatre, Parkway Mountain View, CA 94043 USA), adatfeldolgozási tevékenysége: analytics és remarketing használata, feldolgozott adatok köre: IP cím.

8. Harmadik országba történő adattovábbítás
Webáruházunk nem továbbítja az általa gyűjtött személyes adatokat harmadik országba.

9. Az érintettek (vásárlók) jogai
A személyes adatot nem véletlenül nevezzük személyes adatnak. Az adatainak Ön a tulajdonosa, így mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyszerűen rendelkezhessen a saját adatai felett.
Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy Önnek, az adatkezelésben érintett természetes személynek milyen jogokat biztosítanak a jogszabályok.
Ha élni szeretne jogaival vagy csak kérdése van, a 9.1 pontban megadott elérhetőségeinken örömmel segítünk Önnek.

9.1 Jogérvényesítéshez használható elérhetőségeink
E-mail: 3anhemkft@gmail.com
Telefon: 06307153974
Postacím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 25. fszt. 1.
Minden megkeresésre legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk.

9.2 Személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön kérheti az általunk tárolt személyes adatainak a másolatát, akár az összeset, akár specifikusan adott ügylettel kapcsolatosat, feltéve, ha végzünk adatkezelést az Ön személyes adataival. A következő információkat is továbbítjuk, ha Ön hozzáférést kér az általunk kezelt személyes adataihoz:
• az adatkezelés célját és jogalapját
• az érintett személyes adatok kategóriáit
• azon címzettek vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait
• a további jogainak ismertetőjét (helyesbítés, törlés vagy korlátozás és tiltakozás)
• felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának lehetőségét és módját
Ezeknek az információknak a birtokában Ön megtudhatja hogyan és miért használjuk az adatait, illetve megbizonyosodhat arról, hogy jogszerűen végezzük az adatkezelést.
Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 9.1 pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

9.3 Személyes adatok helyesbítése
Ha valamilyen adat hibásan szerepel adatbázisunkban vagy az Ön adataiban változás történt, akkor kérésére frissítjük az adatokat.

Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 8.1 pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

9.4 Személyes adatok törlése
Kérheti tőlünk, hogy töröljük az általunk tárolt személyes adatait.
Kérésére töröljük, vagy anonimizáljuk az adatait, de csak akkor, ha már nincs szükség azokra abból a célból, ami miatt eredetileg gyűjtöttük, vagy nincs szükségünk azokra jogi kötelezettségeink teljesítéséhez.
Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 9.1 pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

9.5 Személyes adatok kezelésének korlátozása
A korlátozás azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni.
Kérheti tőlünk az adatai kezelésének korlátozását az alábbi esetek bármelyike esetén:
• ha vitatja az adatok pontosságát, akkor korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát
• ha az adatkezelés jogellenes, de törlés helyett csak korlátozni szeretné az adatkezelést
• ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
• ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben
Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 9.1 pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

9.6 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, például ha az adatkezelésünk jogalapja jogos érdek.
Ebben az esetben személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 9.1 pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

9.7 Adathordozhatóság
Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik.
Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a 9.1 pontban ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

10. Panasz benyújtásának módja
Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos problémáját nem tudja, vagy nem akarja velünk kommunikálva megoldani, akkor panaszát elküldheti az illetékes hatóságnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
Web: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Online ügyindítás: https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Fogyasztói jogokkal kapcsolatos esetleges panaszát benyújthatja az Európai Parlament és tanács által létrehozott online vitarendezés platformon keresztül:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11. Süti (cookie) információk
A webáruház megfelelő működéséhez sütiket (cookie-kat) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más weboldalak és webáruházak is teszik.
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webáruház az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a webáruház bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (például a kosár tartalmát vagy a bejelentkezés állapotát), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor az egyik lapról átnavigál egy másikra a webáruházon belül.
Hirdetésekkel és statisztikával kapcsolatosan esetlegesen harmadik fél által elhelyezett sütik:
• Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
• Google: https://policies.google.com/technologies/types

Hogyan kezelheti a süti beállításokat?
A legtöbb böngésző kezelési lehetőséget biztosít a beállításaiban a sütikkel kapcsolatban. Segítség a legnépszerűbb böngészők beállításához:

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
• Microsoft Edge:
• https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
• Mozilla Firefox:
• https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer:
• https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Opera:
• https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
• Apple Safari:
• https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
További információk a sütikről
Ha további részleteket szeretne megtudni a sütik működéséről, akkor javasoljuk elolvasni a Wikipédia ide kapcsolódó szócikkét:
https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

12. Melléklet: fogalmak
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16. „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.